CO ZABRAĆ W REJS
Podstawową sprawą jest odpowiednie przygotowanie do rejsu. Staraj się nie brać ze sobą zbędnych rzeczy. Wszystko, co potrzebujesz powinno zmieścić się w jednym miękkim worku lub torbie (unikajcie toreb ze stelażem) pamiętając o tym, iż przestrzeń wewnątrz jachtu jest ograniczona i często powstaje problem ...
CZYTAJ WIĘCEJ >>

WAŻNE DRUKI
 • KARTA REJSU
 • OPINIA Z REJSU
 • LISTA ZAŁOGI
 • Umowa rejsu stażowo-szkoleniowego
 • Ogólne warunki rejsu
 • Umowa czarteru
 • Ogólne warunki czarteru
POBIERZ >>

FORMULARZ
W celu zgłoszenia udziału w rejsie lub chęci czarteru jachtu proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy.
WYPEŁNIJ >>

REKLAMA
Zajmujemy się także Mechaniką i elektromechaniką pojazdów osobowych i dostawczych
(4kB)
przejdź na moją drugą stronę >>
CZARTERY CAŁEGO JACHTU
"Ogólne warunki czarteru "

 
Ogólne warunki czarteru stanowią integralną część umowy czarterowej i nie podlegają negocjacji.
 
Rezerwacja jachtu:
 
Czarterujący przesyła wypełniony formularz zgłoszeniowy pocztą elektroniczną, faksem lub przekazuje swoje dane osobowe* telefonicznie Armatorowi:
 
Wymagane dane:
 • nazwisko,
 • imię,
 • adres,
 • termin rejsu,
 • typ jachtu.
Po potwierdzeniu telefonicznym zgłoszenia oraz uzgodnieniu szczegółów dotyczących rejsu Czarterujący otrzyma dwa egzemplarze umowy wysłane Pocztą Polską, które należy podpisać i jeden egzemplarz odesłać Armatorowi. Rezerwacja jachtu następuje po uzyskaniu przez Armatora podpisanej umowy oraz potwierdzeniu terminowej wpłaty zaliczki określonej w umowie. W przypadku formularzy wysyłanych pocztą elektroniczną, potwierdzenie zgłoszenia nastąpi drogą mailową.
 
Czas trwania rejsu wynosi minimum 7 dni. W przypadku imprez integracyjnych czas trwania rejsu oraz sposób wykorzystania jachtu wraz z warunkami szczegółowymi umowy podlegają indywidualnym negocjacjom.
 
(* Pragniemy zapewnić, że respektujemy Państwa prywatność i przestrzegamy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku)
 
Ogólne warunki czarteru:
 1. Armator przekaże Czarterującemu jacht posiadający aktualne dokumenty żeglugowe, polisę zawierającą ubezpieczenie Casco jachtu i OC Armatora. Jacht będzie wyposażony zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.
   
 2. Armator przekaże Czarterującemu jacht gotowy do czarteru tj. zaopatrzony w naładowane akumulatory, pełen zbiornik paliwa i wody pitnej, oraz butle z gazem w dniu rozpoczęcia czarteru w godzinach 14:00-18:00 w Marinie określonej w umowie.
   
 3. Przekazanie jachtu odbędzie się na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego. Z chwilą podpisania protokółu Czarterujący bierze pełną materialną odpowiedzialność za całość wymienionego w nim sprzętu znajdującego się na jachcie i poza nim.
   
 4. Najpóźniej w trakcie przekazania jachtu Czarterujący zobowiązany jest wpłacić Armatorowi kaucje gwarancyjną (zwrotną) w wysokości określonej w umowie. Rozliczenie kaucji nastąpi w dniu zakończenia czarteru lub po usunięciu wszelkich braków wykazanych protokołem szkód powstałych w okresie czarteru. Wysokość kaucji nie ogranicza odpowiedzialności Czarterującego. Niedopełnienie przez Czarterującego powyższego obowiązku powoduje rozwiązanie umowy czarterowej bez konieczności odrębnego jej wypowiedzenia, z tym, że Czarterującemu nie przysługuje zwrot opłaty czarterowej.
   
 5. W okresie czarteru, Czarterujący zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej sprzętu. Zabrania się palenia tytoniu w pomieszczeniach jachtu oraz przewożenia zwierząt. Armator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty przewożone przez załogę jachtu w czasie trwania czarteru.
   
 6. W przypadku przekroczenia rejonu żeglugi określonego w polisie ubezpieczeniowej pełną odpowiedzialność ponosi Czarterujący. W przypadku rozszerzenia strefy pływania, Czarterujący na własny koszt za pośrednictwem Firmy "Matelot" ubezpieczy strefę żeglugi.
   
 7. Obowiązkiem Czarterującego jest zapewnienie kapitana posiadającego odpowiednie uprawnienia, staż i umiejętności bezpiecznego prowadzenia jachtu zgodnie z dobrą praktyką morską.
   
 8. Czarterujący zobowiązany jest pokryć z własnych środków koszty opłat portowych, energii elektrycznej, łączności radiowej i telefonicznej, dodatkowego paliwa, smarów, gazu, wody pitnej itd.
   
 9. Czarterujący zobowiązany jest do bieżącej kontroli poziomu oleju w silniku i przekładni, naciągu i stanu pasków klinowych oraz kontroli układu chłodzenia. Uszkodzenia silnika wynikające z zaniedbania w/w czynności spowodują obciążenie Czarterującego kosztem napraw w autoryzowanym serwisie wyznaczonym przez Armatora.
   
 10. Czarterujący zobowiązany jest do należytego przechowywania na jachcie całości osprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem środków ratunkowych i pirotechnicznych, żagli oraz pomocy nawigacyjnych i dokumentacji jachtu, oraz do rzetelnego dokonywania wpisów w Dzienniku Jachtowym i Dzienniku Silnika.
   
 11. W okresie czarteru, Czarterujący zobowiązany jest w porozumieniu z Armatorem, pokrywać z własnych środków koszt ewentualnych napraw w zakresie niezbędnym dla kontynuowania żeglugi oraz koszty konserwacyjno-remontowe, jeżeli zaistniałe usterki powstały w trakcie trwania czarteru po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
   
  Płatności - za uzgodnione z Armatorem naprawy w zakresie:
  1. usunięcia uszkodzeń wynikających z normalnej eksploatacji,
  2. usunięcia uszkodzeń objętych ubezpieczeniem- zostaną one zwrócone Czarterującemu przez Armatora lub Ubezpieczyciela za pośrednictwem Armatora, w możliwie najkrótszym terminie.

   
  W przypadku nastąpienia awarii jachtu, wejścia na mieliznę, kolizji morskiej lub innego zdarzenia ubezpieczeniowego, Czarterujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Armatora oraz najbliższy oddział TUiR WARTA S.A lub najbliższego komisarza Awaryjnego.
  Czarterujący nie może bez uzgodnienia z Armatorem samodzielnie dokonywać napraw jachtu, silnika i osprzętu ani zlecać ich osobom trzecim. W przypadku spowodowania awarii jachtu, wyłączającej go z eksploatacji na czas remontu, Armator ma prawo obciążyć Czarterującego kosztami odwołania kolejnych czarterów, do momentu zakończenia napraw.
  Franszyza redukcyjna (udział własny w szkodzie) wynikająca z polisy obciąża Czarterującego.
   
 12. Czarterujący zobowiązany jest przekazać jacht Armatorowi w dniu zakończenia czarteru do godziny 13:00, w Marinie ustalonej w umowie. Czarterujący przygotuje jacht do przekazania tj. umożliwi szybkie i łatwe sprawdzenie stanu technicznego i ilościowego osprzętu.
   
 13. W przypadku zakończenia rejsu w innym porcie, Armator ma prawo zażądać doprowadzenia jachtu do Mariny określonej w umowie lub przeprowadzić jacht na własną rękę, za zwrotem przez Czarterującego wszelkich kosztów z tym związanych.
   
 14. Zdając jacht Czarterujący zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich braków w osprzęcie. W przeciwnym wypadku, po wezwaniu przez Armatora, Czarterujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw i uzupełnień w terminie 7 dni od daty zakończenia czarteru.
   
 15. Czarterujący przekaże jacht czysty, sklarowany i opróżniony z bagażu, zaopatrzony jak w §2. W przeciwnym wypadku Armator uzupełni gaz i paliwo na koszt Czarterującego. Za sprzątanie jachtu Czarterujący wnosi opłatę w wysokości 150Pln lub osobiście zadba o czystość wewnątrz jak i zewnątrz jachtu.
   
 16. W przypadku rezygnacji z czarteru w terminie:
  • minimum 60 dni przed rozpoczęciem czarteru - Armatorowi należy się 30% wartości czarteru.
  • od 59 dni do 30 dni przed rozpoczęciem czarteru - Armatorowi należy się 60% wartości czarteru
  • poniżej 30 dni przed rozpoczęciem czarteru- Armatorowi należy się 100%wartości czarteru

   
 17. Płatności i upusty
   
  Płatności:
  • 40% płatne do 7 dni od daty podpisania umowy,
  • 60% płatne najpóźniej 30 dni przed zaokrętowaniem.

  Kwoty w Pln według kursu sprzedaży NBP w dniu wpłaty przy otrzymaniu umowy. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów płatności za rejs.
   
  Upusty:
  • 5% zniżki dla stałych klientów,
  • 5% zniżki dla klientów przy jednorazowej wpłacie,
  • 3% zniżki przy rezerwacji rejsów trwających powyżej 14 dni,
  • 5% przy rezerwacji rejsów trwających powyżej 21 dni.

   
  Upusty nie podlegają wzajemnemu sumowaniu.
   
  Niedotrzymanie terminów wpłat określonych w umowie może spowodować zerwanie umowy z winy Czarterującego i utratę całości dokonanych wpłat. Opłata czarterowa należy się Armatorowi za cały okres, w którym jacht był oddany do dyspozycji Czarterującego, niezależnie od stopnia jego wykorzystania.
   
  1. Czarterujący ma prawo żądać zwrotu opłaty czarterowej za okres przerwy w eksploatacji jachtu, jeżeli przerwa ta zawiniona jest przez Armatora. Za pierwsze 24 godziny zawinionego postoju Armator nie traci prawa do opłaty czarterowej.
    
  2. Przerwa w eksploatacji jachtu spowodowana przez sztorm lub inną siłę wyższą, blokadę, kwarantannę, strajki, zajęcie jachtu, uszkodzenie powstałe w trakcie eksploatacji nie powoduje utraty opłaty czarterowej.
    
  3. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwrotu jachtu poza okresem umowy, Czarterujący płaci Armatorowi karę umowną w wysokości 25% tygodnia czarteru oraz pokrywa koszty związane z odwołaniem następnego czarteru lub opóźnieniem jego rozpoczęcia ze szczególnym uwzględnieniem pokrycia kosztów noclegu kolejnej załogi.
 18. Armator nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania zaciągnięte przez Czarterującego
   
 19. Czarterujący nie może bez zgody Armatora zawrzeć umowy czarterowej z osobą trzecią. Armator nie ma prawa zawrzeć umowy czarterowej z innym Czarterującym, dotyczącej tego samego jachtu, w tym samym czasie.
   
 20. Armator zastrzega sobie prawo do przekazania Czarterującemu jachtu innego niż wskazany w umowie z zachowaniem tej samej klasy i standardu wyposażenia w przypadku wystąpienia awarii jachtu z przyczyn od niego niezależnych.
   
 21. Armator nie wyraża zgody na udział jachtu w regatach w trakcie trwania czarteru o ile nie wynika to wyraźnie z treści umowy zawartej z Czarterującym.
   
 22. Armator nie zapewnia transportu do miejsca zaokrętowania/wyokrętowania, oraz nie pokrywa kosztów za postój pojazdów na terenie Marin uczestników rejsu, o ile nie wynika to wyraźnie z treści umowy.
   
  Wojciech Rybaszewski
  pobierz dokumenty
  (2kB) - Ogólne warunki czarteru
  (2kB) - Umowa czarteru
OGŁOSZENIA
sprzedam : JACHT MORSKI DRACO S/Y GUST [...]
SZCZEGÓŁY >>
sprzedam : Stalowy jacht VILYA
Jacht morski VILYA w budowie projektu Juliusza Strawińskiego [...]
SZCZEGÓŁY >>
sprzedam : SAMOSTER WIATROWY
samoster wiatrowy produkcji francuskiej [...]
SZCZEGÓŁY >>

POGODA NA BAŁTYKU
serwis prognozy pogody; m.in. dla żeglarzy
SPRAWDŹ >>

JACHT - s/y GUST
ZOBACZ WIĘCEJ >>
design by eProgram.pl